Van’da güvenlik korucusu alımı yapılacak

Van’da Çatak ilçe kaymakamlığı 12 Güvenlik Korucusu alımı yapılacağını duyurdu.

Van’da güvenlik korucusu alımı yapılacak
VAN
Yayınlama: 04.07.2024
A+
A-

Van’ın Çatak Kaymakamlığı, Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere ilçeye bağlı Sırmalı Mahallesinde ikamet etme zorunluluğu kapsamında toplam (14) Güvenlik Korucusu alımı yapılacak.

VAN ÇATAK KAYMAKAMLIĞI 14 KORUCU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 03 Temmuz 2024 Çarşamba gününden, 12 Temmuz 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar dilekçe ile Çatak Kaymakamlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler eklenilecektir. İstenilen belgelerin eksik olması durumda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR

T.C. vatandaşı olmak,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21.06.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak
Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak,
En az ilkokul Mezunu olmak,
Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
5237 sayılı TürkCeza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın  sosyalsınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletsırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
Kan davasına hüküm giymemiş olmak,
İlan tarihi itibariyle İlçemiz Sırmalı Mahallesinde ikamet etmek,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
Siyasi parti üyesi olmamak,
Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleri ile eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak,
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,
Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

İSTENEN BELGELER

Başvuru dilekçesi

Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği

Diploma sureti

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge,

Resmi kuruluşlardan alınmış güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir  sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,

Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf

Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

Adli sicil belgesi,

Yerleşim yeri belgesi

Siyasi parti üyesi olmadığını gösterir belge.

Şehit ve Gazi yakınlığı gösterir belge. (Şehit ve Gazi yakını olanlar için)

Not: Başvuru ile ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları
geçersiz sayılacaktır.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ

Adaylar; Kaymakamlığımızın tarafından daha sonra belirleyeceği bir tarihte Çatak İlçe Jandarma Komutanlığında, Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi’nde ekte bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik,Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40’ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

MÜLAKAT

Adaylar; Kaymakamlığımızın tarafından daha sonra belirleyeceği bir tarihte Çatak Kaymakamlığı Toplantı salonunda mülakata tabi tutulacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından 100 üzerinde değerlendirilecektir.

SEÇME VE DEĞERLENDİRME:

Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakatta başarılı olan adaylar arasında Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülen adaylar görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda  eğitim,  yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Sonuçlar Kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.

1- a) Güvenlik Korucu adaylarının, Fiziki Yeterlilik sınavı ile mülakat sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmesine,

b) Fiziki Yeterlilik Sınavından alınan puan ortalamasının % 50, Mülakat Sınavından alınan puanın % 50 olarak belirlenmesine,
c) Fiziki Yeterlilik Sınavından ve Mülakat Sınavından alınan puanların toplamı en az 60 puan alanların başarılı sayılmasına ve 60 puandan daha yüksek puan alan adaylardan ilanda belirtilen sayıda alınacak kadro sayısına göre en yüksek puanı olan adaydan başlanarak puan sırasına konularak asil ve yedek adayların belirlenmesine,
d) Asil listede yer alan adaylardan başvuru olmaması ya da istenilen belgelerin ibraz edilmemesi halinde yedek adaylar almış oldukları puan sırasına göre davet edilecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.