KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAK

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAKACAK (KÖMÜR – ODUN) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2023/449090   […]

Yayınlama: 12.05.2023 14:09
A+
A-

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YAKACAK (KÖMÜR – ODUN) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/449090

 

1-İdarenin

a) Adı

:

VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Van İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Selimbey Mahallesi İskele Caddesi No:103/A İpekyolu/VAN 65100 İPEKYOLU İPEKYOLU/VAN

c) Telefon ve faks numarası

:

0432174620 – 6924 – 4322173851

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

YAKACAK (KÖMÜR – ODUN)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

KALORİFERLİK PORTAKAL TİPİ KÖMÜR (75 MM- 150 MM) 53.000 KG KALORİFERLİK FINDIK TİPİ KÖMÜR (10 MM- 18 MM) 735.000 KG ODUN (ÇAM-MEŞE) 445.000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Van İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları ve bağlı dış ilçe depoları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip İşe Başlanacak Olup 30 (Otuz) Takvim Günü İçerisinde Teslimat Tamamlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.07.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.06.2023 – 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Van İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1. İthalatçılar; İthalatçı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti),

2. Üreticiler; Uygunluk İzin Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti),

3. Dağıtıcılar; herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti),

4. Satıcılar; herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti) ile katılabilirler.

5. Bu şartnamede istenen belgelere sahip firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiği firmalar da ihaleye katılabilecektir. Bu yetki belgelerinin aslı veya yurtiçi firmalar için aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri, yurt dışı firmalar için ise ilgili ülkedeki T.C. Elçilik/konsolosluk onaylı veya apostille kaşeli olarak İhale Komisyonuna sunulacaktır.

6.Satışını Yaptığı kömüre ait analiz belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Yakacak Kömür ve Odun Alımı İşi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr                                                       Basın No ILNO1827287

 

#ilangovtr
Basın No -
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.