BİYOMEDİKAL SARF MALZEME SATIN ALINACAK

BİYOMEDİKAL SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜYARDIMCILIKLARI 103 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2023/378314   1-İdarenin a) Adı : VAN İL […]

Yayınlama: 19.04.2023 12:20
A+
A-

BİYOMEDİKAL SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜYARDIMCILIKLARI

103 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/378314

 

1-İdarenin

a) Adı

:

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜYARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Hatuniye Mahallesi İpekyolu Caddesi İkinisan Kavşağı 65100 Merkez İPEKYOLU/VAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4322102115 – 4322160046

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

103 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

103 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İlgili idarelerin tıbbi/biyomedikal sarf malzeme deposuna teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 180 takvim günüdür. Yüklenicinin uhdesinde kalan işin/malzemelerin ilgili birim tarafından aksi belirtilmediği sürece, birimlerin yazılı (Fax, E-Mail, Posta yolu ile) siparişlerine istinaden peyder pey teslim edilecektir. Birimler tarafından yükleniciye yapılan yazılı siparişin tebliğ tarihinden itibaren, yazılı siparişte belirtilen miktardaki malzemeler yüklenici tarafından en geç 15 gün içerisinde ilgili Birime teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takiben işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.05.2023 – 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Van İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- İsteklilerin TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak ürünün/cihazın TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgelere ait bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeye ait bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. İsteklinin TC. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. Teklif edilen ürünün Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB`na) veya  Ürün Takip Sistemine (ÜTS`ne) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.

2- Teklif edilen ürünün/cihazın TITUBB kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı/Bayii firma tarafından TITUBB kapsamında olmadığına dair belgeye ait bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. (Ürün ve firmayı tanımlayıcı TİTUBB/UBB/UTS belgeye ait bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr                                             Basın No ILNO1816643

 

#ilangovtr
bik-ilan-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.